Przejdź do głównej zawartości

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców c.d. - zezwolenia na pracę


Ostatni wpis na blogu zakończyłam informacją, że nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca jest m.in. sytuacja, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku, niż te określone w zezwoleniu na pracę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 2 kwietnia 2009 r. (II SA/Wa 1677/08), podniósł, że "w przypadku zezwoleń na pracę cudzoziemców najistotniejsze jest to, by cudzoziemiec który otrzymał stosowne zezwolenie wykonywał jedynie tę pracę, która została określona w zezwoleniu. W przeciwnym wypadku praca, której cudzoziemiec się podejmuje, wykonywana jest przez niego nielegalnie."

W związku z tym, chciałabym w tym miejscu przybliżyć samą instytucję zezwolenia na pracę oraz skonkretyzować sytuacje kiedy wykonywanie pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku jest nielegalnym zatrudnieniem.

Procedura wydawania zezwolenia na pracę jest postępowaniem administracyjnym i jest prowadzana zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem aktu o charakterze konkretnym i indywidualnym, czyli wydaniem decyzji administracyjnej, czyli w omawianym temacie, wydaniem zezwolenia na pracę, albo odmową wydania zezwolenia na pracę. Konsekwencją powyższego są dwie ważne reguły. Po pierwsze, podmiot powierzający pracę (np. pracodawca) nie może wystąpić o wydanie „zbiorowego” zezwolenia na pracę, tj. jednego zezwolenia dla większej grupy cudzoziemców. Po drugie, istnieje zasada tzw. „związania” danego cudzoziemca z zezwoleniem. Zezwolenie wiąże cudzoziemca z konkretnym pracodawcą. Treść zezwolenia na pracę określa:
- z imienia i nazwiska cudzoziemca, którego dotyczy;
- podmiot powierzający wykonywanie pracy lub do którego cudzoziemiec jest delegowany;
- stanowisko lub rodzaj pracy;
- najniższe miesięczne wynagrodzenia na danym stanowisku pracy;
- wymiar czasu pracy, albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu;
- rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy;
- okres ważności zezwolenia.
W rezultacie cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę wydane na rzecz jednego pracodawcy, nie może na podstawie tego dokumentu wykonywać pracy na rzecz innego podmiotu. Cudzoziemiec nie może także wykonywać innej pracy, na innym stanowisku, w innym wymiarze czasu pracy, niż ta która została określona w zezwoleniu na pracę. Zmiana treści umowy lub stosunku pracy, polegająca na zmianie stanowiska czy charakteru pracy, wymaga nowego zezwolenia na pracę.

Natomiast nie ma potrzeby starania się o nowe zezwolenie na pracę w sytuacjach gdy doszło do:
- zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
- przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
- przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
Wynika to z faktu, że podmiot przekształcony (działający pod inną nazwą, w innej formie prawnej), lub podmiot przejmujący jest następcą prawnym ogółu praw i obowiązków poprzedniego podmiotu. 

Nie jest wymagane wydanie nowego zezwolenia na pracę także w sytuacji gdy:
-  dochodzi do zastąpienie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) umową o pracę;
- podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy powierzył mu na okresy łącznie nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku, niż określone w zezwoleniu na pracę, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę (wyjątek od zasady).

Uprzejmie proszę mieć na uwadze, że powyższa publikacja nie jest poradą prawną, a każda sprawa winna zostać oceniona indywidualnie po przedstawieniu stanu faktycznego.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Jako szkoleniowiec i praktyk w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, chciałabym Państwu przybliżyć kilka zasad związanych z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców. Jest to temat bardzo trudny, ale jednocześnie bardzo newralgiczny w codziennej działalności przedsiębiorców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemca, gdyż naruszenie przepisów prawa w tym zakresie może skutkować pociągnięciem pracodawcy do odpowiedzialności karnej, administracyjnej, a także odszkodowawczej wobec samego cudzoziemca. Z kolei sam cudzoziemiec może zostać zobowiązany do opuszczenia terytorium RP, z zakazem powtórnego wjazdu przez określony czas.
Transgraniczne prawo pracy kieruję się podstawową zasadą lex loci laboris, to znaczy podejmowanie pracy odbywa się w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia, w państwie wykonywania pracy. Dlatego też, wobec cudzoziemców zatrudnionych w Polsce znajdą, co do zasady, z…

Prawa autorskie w zatrudnieniu

Jeżeli utwór powstał w ramach wykonywania obowiązków służbowych, na podstawie zawartej umowy o pracę, właścicielem utworu z mocy prawa staje się pracodawca, a nie twórca. Jest to sytuacja diametralnie inna od przyjętej zasady, że twórca jest uprawniony, zarówno z tytułu osobistych, jak i majątkowych praw autorskich, do przejawów swojej pracy twórczej.
W związku z tym, na wstępie wypada przypomnieć jakie prawa posiada twórca w związku ze stworzeniem utworu. Przede wszystkim jest on uprawniony z tytułu tzw. osobistych praw autorskich. Osobiste prawa autorskie są niezbywalne, immanentnie związane z osobą twórcy, stanowią o jego więzi z utworem. Przez osobiste prawa autorskie należy rozumieć: - sam fakt autorstwa i uprawnienie do legitymowania się jako autor danego dzieła; - prawo do oznaczenie utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo prawo do udostępniania go anonimowo; - prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelne wykorzystanie; -prawo do decydowanie o pierw…