Posty

Nowe zasady delegowania do pracy w ramach UE

Do 30 lipca 2020 r. Państwa Członkowskie UE powinny implementować do swojego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE z 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (dalej: Dyrektywa). W dniu 15 czerwca 2020 r. Rada Ministrów skierowała projekt ustawy wdrażającej Dyrektywę do Sejmu, a w dniu 15 lipca 2020 r. odbyło się pierwsze czytanie. Ustawa nie zostanie przyjęta do 30 lipca 2020 r. Tymczasem nowa Dyrektywa wprowadza istotne zmiany w zasadach delegowania pracowników do pracy w ramach UE. Już powstało wiele wątpliwości i pytań wokół nowych przepisów i wszystko wskazuje na to, że dopiero praktyka i orzecznictwo sądów te wątpliwości wyjaśni. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w całej UE jest około 2 mln pracowników delegowanych, z czego ok. 430 tysięcy to pracownicy z Polski. Wprowadzone Dyrektywą nr 2018/957 zmiany zasad delegowania pracowników do pracy w UE …

6 sposobów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców wprowadzonych Tarczą Antykryzysową

Też postanowiłam zmierzyć się z Tarczą Antykryzysową. W ramach niniejszego wpisu chciałabym usystematyzować dla Was wprowadzone instrumenty wsparcia finansowego, o których zapewne już słyszeliście, ale które wzbudzają wiele wątpliwości. Poniżej przedstawiam kto, na jakich zasadach i z jakiego rodzaju pomocy finansowej może skorzystać na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowej oraz niektórych innych ustaw (dalej: Tarcza Antykryzysowa). Mam nadzieję, że pomimo wszystko, wśród proponowanych rozwiązań, znajdziecie coś dla siebie. Ze względu na to, że na stronach rządowych pojawiły się różne wersje projektu ustawy z 31 marca 2020 r. z ostrożności wskazuję, że poniższe rozważania, zostały oparte o tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r. poz. 568, oraz na stronie www.gov.pl. 1. Świadczenia na rz…

Prawo pracy w czasach pandemii

Od tygodnia spotykam się z licznymi pytaniami, zarówno ze strony pracowników jak i pracodawców, o to jak w stanie epidemii należy wykonywać prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę. Zebrałam kilka najważniejszych pytań, na które nie ma niestety prostych odpowiedzi.
Czy pracodawca z powodu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii może rozwiązać umowę o pracę? Zagrożenie epidemiczne i stan epidemii nie zmieniły przepisów prawa pracy w zakresie zasad rozwiązywania umowy o pracę i ochrony stosunku pracy. Umowa o pracę może zostać rozwiązana: na mocy porozumienia stron;przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);z upływem czasu, na który była zawarta.
Pracodawca wypowiadając umowę o pracę musi zawsze wskazać pisemnie prawdziwe i zasadne przyczyny wypowiedzenia umowy. Musi także zachować wymagane pr…

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - pamiętajcie o 13 kwietnia 2020 r.

Z pewnością wiele osób w końcem ubiegłego roku spotkało się z informacjami o utworzeniu nowego rejestru dla przedsiębiorców – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to system teleinformatyczny działający pod auspicjami Ministerstwa Finansów. Został wprowadzony ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W związku z tym już dzisiaj przypominamy, że każda spółka handlowa, oprócz spółki partnerskiej, która istniała i funkcjonowała w dniu 13 października 2019 r., tj. w dniu wejścia w życie przepisów o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, ma obowiązek zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych do Rejestru do dnia 13 kwietnia 2020 r.
Beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką, czyli np. wspólnicy spółek osobowych oraz wspólnicy mający więcej niż 25% udziałów w spółce z o.o.
Z kolei nowo tworzona spółka handlowa powinna zgłosić wymagane informacje w te…

Jak skalkulować roszczenie w sprawie o unieważnienie umowy kredytu w walucie obcej ?

Obraz
W związku z tym, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE C-260/18 z 3 października 2019 r. w sprawie unieważnienia umowy kredytu w walucie obcej został wydany na kanwie sprawy dotyczącej umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej, powstaje pytanie jaka jest różnica pomiędzy kredytem indeksowanym do waluty obcej, a kredytem denominowanym w walucie obcej oraz jaka jest różnica w kalkulacji roszczenia unieważnienia takich umów. Częściowo odpowiedz na powyższe pytanie została udzielona wewpisie z dnia 12 października 2019 „Wyrok TSUE C-260/18 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie kredytów w walutach obcych”. Natomiast poniżej przedstawiamy przedmiotowe zagadnienie obrazowo, w formie infografiki.


www.ludwichowska.pl

Wyrok TSUE C-260/18 z 3 października 2019 r.w sprawie kredytów w walutach obcych

Na fali entuzjazmu wywołanego wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE C-260/18 z 3 października 2019 r. w sprawie kredytów w walutach obcych, chciałabym bardzo mocno podkreślić, ze ów wyrok nie oznacza, że wszystkie sprawy o unieważnienie umów kredytów w walutach obcych, które zawisły, albo zawisną w najbliższej przyszłości przed polskimi sądami, są sprawami wygranymi dla konsumenta. Ale rzeczony wyrok z pewnością jest źródłem cennej wiedzy i argumentacji w sprawach o unieważnienie umów w ogólności. Pokazuje sądom jakimi kryteriami powinny się kierować w sprawach o unieważnienie umów cywilnoprawnych.
Po pierwsze rzeczony wyrok, zapadł na kanwie sprawy, której przedmiotem była umowa kredytu indeksowanego do waluty obcej. Tymczasem wiele umów funkcjonujących w obiektu i nastręczających wiele problemów kredytobiorcom, to umowy kredytu denominowanego w walucie obcej. Przypomnę jaka jest różnica. Kredyt indeksowany do waluty obcej – zgodnie z definicją Rzecznika Finansowego przedstawioną w …