Posty

Prawa autorskie w zatrudnieniu

Jeżeli utwór powstał w ramach wykonywania obowiązków służbowych, na podstawie zawartej umowy o pracę, właścicielem utworu z mocy prawa staje się pracodawca, a nie twórca. Jest to sytuacja diametralnie inna od przyjętej zasady, że twórca jest uprawniony, zarówno z tytułu osobistych, jak i majątkowych praw autorskich, do przejawów swojej pracy twórczej.
W związku z tym, na wstępie wypada przypomnieć jakie prawa posiada twórca w związku ze stworzeniem utworu. Przede wszystkim jest on uprawniony z tytułu tzw. osobistych praw autorskich. Osobiste prawa autorskie są niezbywalne, immanentnie związane z osobą twórcy, stanowią o jego więzi z utworem. Przez osobiste prawa autorskie należy rozumieć: - sam fakt autorstwa i uprawnienie do legitymowania się jako autor danego dzieła; - prawo do oznaczenie utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo prawo do udostępniania go anonimowo; - prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelne wykorzystanie; -prawo do decydowanie o pierw…

Gdańskie Centrum Szkoleń Profilowanych

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie niestety zaniedbałam mój blog, ale wynika to z faktu, że zaangażowałam się w nowy projekt. Jestem założycielką i trenerką Gdańskiego Centrum Szkoleń Profilowanych - www.gcsp.pl
Myślą przewodnią Centrum jest niesienie informacji o prawie dla przedsiębiorców, działaczy organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, dla pracowników organów administracji publicznej. 
Zaletą Centrum jest to, że zostało stworzone i jest prowadzone przez grupę trójmiejskich prawników, którzy posiadają wieloletnią praktykę zawodową. Programy szkoleń przedstawiają zagadnienia prawne z punktu widzenia codziennej praktyki zawodowej prawnika. Nawiązują do orzecznictwa, przyjętych poglądów doktryny prawa, co uświadamia szkolonego jak podejmować optymalne działania w swojej codziennej pracy i tworzyć efektywne procedury w strukturze podmiotu.
Obecnie Centrum oferuje szkolenia z zakresu: prawa pracy, dedykowane dla każdego pracodawcy oraz jego pracowników z działów kadrowych i H…

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców c.d. - zezwolenia na pracę

Ostatni wpis na blogu zakończyłam informacją, że nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca jest m.in. sytuacja, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku, niż te określone w zezwoleniu na pracę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 2 kwietnia 2009 r. (II SA/Wa 1677/08), podniósł, że "w przypadku zezwoleń na pracę cudzoziemców najistotniejsze jest to, by cudzoziemiec który otrzymał stosowne zezwolenie wykonywał jedynie tę pracę, która została określona w zezwoleniu. W przeciwnym wypadku praca, której cudzoziemiec się podejmuje, wykonywana jest przez niego nielegalnie."
W związku z tym, chciałabym w tym miejscu przybliżyć samą instytucję zezwolenia na pracę oraz skonkretyzować sytuacje kiedy wykonywanie pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku jest nielegalnym zatrudnieniem.
Procedura wydawania zezwolenia na pracę jest postępowaniem administracyjnym i jest prowadzana zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administ…

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Jako szkoleniowiec i praktyk w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, chciałabym Państwu przybliżyć kilka zasad związanych z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców. Jest to temat bardzo trudny, ale jednocześnie bardzo newralgiczny w codziennej działalności przedsiębiorców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemca, gdyż naruszenie przepisów prawa w tym zakresie może skutkować pociągnięciem pracodawcy do odpowiedzialności karnej, administracyjnej, a także odszkodowawczej wobec samego cudzoziemca. Z kolei sam cudzoziemiec może zostać zobowiązany do opuszczenia terytorium RP, z zakazem powtórnego wjazdu przez określony czas.
Transgraniczne prawo pracy kieruję się podstawową zasadą lex loci laboris, to znaczy podejmowanie pracy odbywa się w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia, w państwie wykonywania pracy. Dlatego też, wobec cudzoziemców zatrudnionych w Polsce znajdą, co do zasady, z…
Szanowni Państwo, założenie niniejszego bloga jest dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie realizacją moich cichych marzeń o byciu pisarzem. Praca radcy prawnego i prowadzenie indywidualnej kancelarii prawniczej pochłania całkowicie i nie pozostawia wiele czasu na dodatkową aktywność internetową. Pomimo to, postanowiłam rozpocząć prowadzenie bloga, a moja praktyka zawodowa będzie tematem tego bloga. Specjalizuję się w problematyce prawa cywilnego i prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, prawa spółek oraz prawa pracy. Zajmuję się tematami z zakresu polskiego i europejskiego prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Występuję przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
W ramach niniejszego bloga postaram się w zwięzły i systematyczny sposób stopniowo wyjaśniać Państwu zagadnienia prawne, z którymi spotykam się na co dzień w pracy, i które z mojego subiektywnego punktu widzenia, mogą być dla Państwa ciekawe i przydatne. Będę przedstawiała Państwu zarówno moj…